top of page

Privacy Policy

ENGLISH:

We attach great importance to the protection of personal data entrusted to us. In principle, it is possible to use our Internet pages without providing any personal data. Personal data will only be requested, processed and used to the extent necessary to provide services or content that you have requested.

Purpose of the Data Processing

We collect, store and process data only for our own business purposes.

Below you will find information about the collection of personal data when using our website. Personal data includes all data that is personally identifiable to you, such as your name, address, email address and telephone number, as well as the IP address of the person concerned. These data are always processed in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

Responsible party under the Data Protection Act

TyskPilot

Birgit Henrichsen

Am Langberg 127a

21033 Hamburg

Germany

Telephone: +49 40 419 22 902

Email: birgit@tyskpilot.com

Collection of general data and information

The website provider automatically collects and stores information in "server log files", which your browser automatically transmits to us. These are:

 • Browser type and browser version

 • Operating system used

 • Referrer URL (website from which the requested page was called)

 • URL called up

 • Time and date of the server request

 • IP address

These data will not be combined with data from other sources.

The basis for data processing is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, which permits the processing of data in order to safeguard the legitimate interests of the person responsible or a third party. These interests are to ensure the general functioning of the services.

Cookies

Our website uses "cookies". This is information that is stored on the hard disk of the computer system by the Internet browser used. This identifies a user for the web server.

There are two forms of cookies, "session cookies" and "persistent cookies".

Session cookies
These cookies serve to make the website more user-friendly. Settings such as the language that the user has set on the page are saved so that the user does not have to make them again during his visit. In no case personal are data collected which allow conclusions to be drawn about you as a person. When the browser is closed, the session cookie with all stored data is deleted.

Persistent cookies
This form of cookie is primarily used in the area of online marketing and serves to combine complex usage and surfing behaviour, to deliver personalized advertising or to receive website settings and saved shopping baskets over several browser sessions. Persistent cookies remain on your computer system after you close your browser and contain a tracking code that forwards data to third parties such as Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

In principle, you can also view our website without cookies. To do this, you can deactivate the use of cookies in your Internet browser. However, we would like to point out that by deactivating cookies you may not be able to use all functions of our website to their full extent.

SSL encryption

In order to protect and secure your personal data collected by us, for example via a web form, we use state-of-the-art HTTPS encryption methods.

Contact form

If a person concerned contacts us by email or via a contact form, the personal data (name, email address, message) voluntarily transmitted by the person concerned are automatically stored. This serves the purpose of assigning the request and subsequently responding to it. This data is not transferred to third parties. After the storage purpose has ceased to apply, personal data will be deleted.

Use of external services

Google Maps

This website uses Google Maps API to display geographical information visually. When using Google Maps, Google collects, processes and uses visitor data about the use of the map function. If you're signed in to a Google Maps map with a Google account, your browsing habits can be personalised. To prevent this, you should log out of your Google account first.
For more information about how Google processes your information, please see Google Privacy Notices.

Rights of the data subject

You have the following rights towards us regarding your personal data:

 • The right to confirmation as to whether personal data concerning them are processed

 • The right to information about your stored data and how we process it,

 • The right to correct inaccurate personal data

 • The right to deletion of your stored data,

 • The right to restriction of data processing if we are not yet permitted to delete your data due to legal obligations,

 • The right to data transferability if you have consented to data processing

 • The right to objection to your data being processed by us and

If you have given us your consent, you can revoke it permanently at any time. You will find the contact details at the beginning of this Data Protection Declaration.

Deleting and blocking data

We adhere to the principles of data avoidance and data economy. We therefore delete or block your personal data as soon as the respective storage purpose has been achieved or the storage periods provided for by law provide for it.

Changes to our Data Protection Declaration

We reserve the right to change this Data Protection Declaration in order to adapt it to current legal requirements or to implement changes to our services.

Date: May 23, 2018

DANSK:

TyskPilot lægger stor vægt på beskyttelsen af personoplysninger, der er betroet os.

Personlige data vil kun blive anmodet, behandlet og brugt i det omfang det er nødvendigt at levere tjenester, som du har anmodet om, eller at levere bestemt indhold. Det er derfor muligt at bruge vores hjemmeside uden nogen angivelse af personoplysninger.

​Formålet med databehandling

Vi indsamler, gemmer og behandler kun data med henblik på vores forretningsformål.

Nedenfor finder du oplysninger om indsamling af personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside. Personlige data indeholder alle data, der er personligt tilgængelige for dig, f.eks. navn, adresse, e-mail og telefonnummer samt den pågældende persons IP-adresse. Behandlingen af disse data foregår altid i henhold til Generaldirektoratet for Databeskyttelse (GDPR).

 

Ansvarlig enhed i henhold til databeskyttelsesloven

TyskPilot

Birgit Henrichsen

Am Langberg 127a

21033 Hamborg

Tyskland

Telefon +49 (0) 40/41922902

Email birgit@tyskpilot.com

 

Indsamling af generelle data og oplysninger

Udbyderen af hjemmesiden indsamler automatisk og gemmer oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

 

· Browser type og browser version

· Brugt operativsystem

· Henviser URL (webside, der anmodede om den ønskede side)

· Opkaldt URL

· Tid og dato for serverforespørgslen

· IP-adresse

 

En fusion af disse data med andre datakilder vil ikke blive gjort.

Grundlaget for databehandling er artikel 6 stk. 1 lit. DSGVO, som tillader behandling af data for at beskytte den registeransvarlige eller en tredjeparts legitime interesser. Disse interesser er at sikre tjenesternes overordnede funktion.

Cookies:

Vores hjemmeside bruger såkaldte "cookies". Disse oplysninger gemmes af den internetbrowser, der bruges på computerens harddisk. Dette identificerer en bruger til webserveren.

Du kan også se vores hjemmeside uden cookies. Du kan deaktivere brugen af cookies i din internetbrowser. Vi påpeger dog, at ved at deaktivere cookies, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på vores hjemmeside i det fulde omfang.

 

Kontakt

Hvis en person kontakter os via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, der frivilligt sendes af den pågældende person (navn, e-mail, besked) automatisk. Dette tjener formålet med at imødekomme anmodningen og besvare det. En overførsel af disse data til tredjepart finder ikke sted. Efter udeladelse af lagringsformålet slettes personlige data.

 

Brug af eksterne tjenester

Google Maps

Vores hjemmeside bruger Google Maps API til visuelt at vise geografisk information. Når du bruger Google Maps, samler, behandler og bruger Google dine data til brug af ​​kortfunktionen. Hvis du er logget ind på Google Maps med en Google-konto, kan dine surfevaner være tildelt dig personligt. For at forhindre dette skal du først logge ud af din Google-konto.

For mere information om Googles databehandling henvises til Google-fortrolighedserklæring.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i relation til dine personlige data:

• Ret til at bekræfte, om personoplysninger om dig behandles

• Ret til information om dine lagrede data og deres behandling

• Ret til korrektion af ukorrekte personoplysninger

• Ret til at slette dine gemte data

• Ret til begrænsning af behandling, hvis vi endnu ikke har lov til at slette dine data på grund af lovmæssige forpligtelser

• Dataoverførbarhed, hvis du har accepteret behandlingen af ​​dataene

• Ret til at protestere mod behandlingen af ​​dine data hos os

Hvis du har givet os dit samtykke, kan du til enhver tid trække det tilbage med virkning for fremtiden. Kontaktoplysningerne findes i begyndelsen af ​​denne privatlivspolitik.

 

Sletning eller blokering af data

Vi overholder principperne om dataunddragelse. Vi sletter eller blokerer derfor dine personlige data, så snart de opbevarede data har opnået formålet.

 

Ændring af vores privatlivspolitik

Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik for altid at tilpasse den til gældende lovkrav eller for at gennemføre ændringer i vores tjenester.

24.5.2018

DEUTSCH:

Wir legen sehr großen Wert auf den Schutz uns anvertrauter personenbezogener Daten. Grundsätzlich ist eine Nutzung unserer Internetseiten ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Personenbezogene Daten werden ausschließlich in dem Umfang abgefragt, verarbeitet und genutzt, in dem es erforderlich ist, um von Ihnen abgefragte Leistungen zu erbringen oder Inhalte bereitzustellen.

Zweck der Datenverarbeitung

Wir erheben, speichern und verarbeiten Daten nur für die Ausübung unserer eigenen Geschäftszwecke.

Nachfolgend erhalten Sie Informationen über die Erhebung von personenbezogenen Daten bei der Nutzung unserer Webseite. Zu den personenbezogenen Daten gehören alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, wie beispielsweise Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, sowie die verwendete IP-Adresse der betroffenen Person. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt dabei stets nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes

TyskPilot
Birgit Henrichsen

Am Langberg 127a
21033 Hamburg
Deutschland

Telefon +49 (0)40 / 41922902

E-Mail  birgit@tyskpilot.com

Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

·       Browsertyp und Browserversion

·       verwendetes Betriebssystem

·       Referrer URL (Webseite, von der die angeforderte Seite aufgerufen wurde)

·       Aufgerufene URL

·       Uhrzeit und Datum der Serveranfrage

·       IP-Adresse

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten gestattet. Diese Interessen sind, die generelle Funktionsfähigkeit der Dienste zu gewährleisten.

Cookies

Unsere Webseite verwendet sogenannte „Cookies“. Hierbei handelt es sich um Informationen, die von dem verwendeten Internetbrowser auf der Festplatte des Computersystems gespeichert werden. Hierdurch ist ein Benutzer für den Webserver identifizierbar.

Es gibt zwei Formen von Cookies, „Session Cookies“ und „Persistente Cookies“:

Session Cookies
Diese Cookies dienen dazu, die Webseite nutzerfreundlicher zu gestalten. Es werden Einstellungen wie z.B. die Sprache gespeichert, die der Nutzer auf der Seite vorgenommen hat, damit dieser diese während seines Besuches nicht noch einmal vornehmen muss. In keinem Fall werden persönliche Daten erhoben, die Rückschlüsse auf Sie als Person zulassen. Wird der Browser geschlossen wird der Session Cookie mit allen gespeicherten Daten gelöscht.

Persistente Cookies
Diese Form der Cookies wird vornehmlich im Bereich des Online-Marketings eingesetzt und dient dazu, komplexes Nutzungs- und Surfverhalten zusammenzufassen, personalisierte Werbung auszuliefern oder Webseiteneinstellungen und gespeicherte Warenkörbe über mehrere Browser-Sitzungen zu erhalten. Persistente Cookies verbleiben nach schließen des Browsers auf dem Computersystem und enthalten einen Tracking-Code, der Daten an Drittanbieter, wie zum Beispiel Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA, weiterleiten.

Sie können unsere Webseite grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. Hierzu können Sie die Verwendung von Cookies in Ihren Internet-Browser deaktivieren. Wir weisen jedoch darauf hin,  dass Sie durch die Deaktivierung von Cookies eventuell nicht alle Funktionen unserer Webseite vollumfänglich verwenden können.

SSL-Verschlüsselung

Um Ihre von uns, beispielsweise per Webformular, erfassten personenbezogene Daten entsprechend schützen und sichern zu können, verwenden wir Verschlüsselungsverfahren über HTTPS, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.

Kontaktformular

Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit uns aufnimmt, werden die von der betroffenen Person freiwillig übermittelten personenbezogenen Daten (Name, E-Mail-Adresse, Nachricht) automatisch gespeichert. Dies dient dem Zweck der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nicht. Nach Wegfall des Speicherungszwecks werden personenbezogene Daten gelöscht.

Verwendung externer Services

Google Maps

Unsere Webseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps erhebt, verarbeitet und nutzt Google Daten der Besucher über die Nutzung der Kartenfunktion. Sind Sie beim Aufruf einer Google-Maps-Karte mit einem Google-Account angemeldet, kann Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich zuzuordnen werden. Um dies zu verhindern, sollten Sie sich vorher aus Ihrem Google-Account ausloggen.

Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen.

Rechte der betroffenen Person

Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

 • Recht auf Bestätigung, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden

 • Recht auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung

 • Recht auf Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten

 • Recht auf Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten

 • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen

 • Recht auf Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben

 • Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Kontaktdaten finden Sie am Anfang dieser Datenschutzerklärung.

Löschung bzw. Sperrung der Daten

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir löschen oder sperren Ihre personenbezogenen Daten daher sobald der jeweilige Speicherungszweck erreicht ist oder die vom Gesetzgeber vorgesehenen Speicherfristen es vorsehen.

Änderung unserer Datenschutzerklärung

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern, um sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen anzupassen oder um Änderungen unserer Leistungen umzusetzen.

Stand: 23.05.2018

Deutsch anker
Dansk anker
English anker
bottom of page